Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden van GoodSense kunnen op aanvraag worden toegestuurd. De hieronder genoemde leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door GoodSense georganiseerde cursussen en examens. De cursussen worden gegeven in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen. Via de website is het cursusprogramma te bezien met actuele cursusbeschrijvingen, data en prijzen.

Vooropleiding
Bij een cursusbeschrijving staat de gewenste vooropleiding genoemd. GoodSense aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien het een cursist ontbreekt aan vereiste kennis en ervaring.

Kosten
Cursusmateriaal, lunch, koffie en thee, zijn bij de cursuskosten inbegrepen, mits anders vermeld of overeengekomen. Prijzen voor het geven van een cursus op een door de klant gewenste locatie zijn exclusief materiaal-, reis- en verblijfkosten, mits anders vermeld of overeengekomen.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal wordt voor aanvang van de cursus aan de deelnemer verstrekt. Kopiëren van cursusmaterialen, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan mits met een voorafgaande schriftelijke toestemming van GoodSense.

Aanmelding
Het aanmelden voor een cursus geschiedt door ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, of digitaal via onze website www.goodsense.nl
GoodSense ontvangt het inschrijfformulier uiterlijk twee weken voor aanvang van de betreffende cursus.

Deelnamebevestiging
Na ontvangst van de inschrijving zal GoodSense de deelname schriftelijk aan de deelnemers bevestigen.

Facturering en betalingsvoorwaarden
Facturering van de verschuldigde cursuskosten vindt plaats na bevestiging van de inschrijving uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. In geval van een incompany training wordt na ondertekening van de opdrachtbevestiging en opgave van het te verwachten aantal cursisten gefactureerd. Indien de eerste cursusdag alsnog extra deelnemers wordt toegevoegd, worden deze eveneens in rekening gebracht. Het risico van het niet op komen dagen van een examenkandidaat op het examen, is voor de opdrachtgever. Examenuitslagen en/of aan de cursus verbonden examencertificaten worden verstrekt zodra de betaling van de cursus is voldaan.
Aan het verschuiven van geplande examens zijn verschuivingskosten van toepassing, te weten € 50,00 per examenkandidaat.
Indien de deelnemende organisatie de deelnemer voorschrijft dat betaling van een factuur slechts kan plaatsvinden nadat een inkooporder is uitgebracht, zal de deelnemer er voor zorgen dat de betreffende inkooporder uiterlijk veertien (14) dagen voor de betreffende prestatie plaatsvindt, in het bezit is van GoodSense.
Voor facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
De betaling dient uiterlijk één (1) week voor aanvang van de cursus op de bankrekening van GoodSense te zijn bijgeschreven. Indien hier niet aan is voldaan, heeft GoodSense het recht toelating tot de cursus te weigeren. GoodSense behoudt in dit geval het recht om alsnog betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
GoodSense behoudt zich het recht voor alle door te late betaling veroorzaakte kosten in rekening te brengen. Betaling geschiedt door overmaking op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, onder vermelding van factuurnummer en debiteurnummer.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen dan komen, zonder sommatie of ingebrekestelling vereist is, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Vanaf de factuurdatum is de opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 4% over het totaal openstaande bedrag.

Annulering en niet verschijnen door de opdrachtgever
Annulering van aanmeldingen geschiedt schriftelijk onder vermelding van de betreffende deelnemer- en cursusgegevens. Bij annulering wordt in alle gevallen tenminste € 50,00 administratie kosten in rekening gebracht.
Annulering door de opdrachtgever van deelname van één of meer cursisten, of van de huur van een docent of een leslokaal is mogelijk tot en met 16 werkdagen voor aanvang van de prestatie. Bij annulering tussen 15 en 6 werkdagen vóór aanvang van de prestatie is 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de prestatie is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.
Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order.

Annulering/weigering door GoodSense
GoodSense streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. GoodSense kan een cursus annuleren tot in de week voorafgaand aan de cursusweek door schriftelijk, per e-mail dan wel telefonische kennisgeving aan de deelnemer. Inschrijvingen worden automatisch doorgeschoven naar de volgende cursus. GoodSense aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten of schade voor deelnemer of diens organisatie veroorzaakt door annulering. GoodSense behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren in geval de belangen en/of eigendomsrechten van GoodSense kunnen worden aangetast of dat eerdere vergoedingen (voor cursussen dan wel voor andere door GoodSense geleverde producten en/of diensten) die aan de deelnemersorganisatie in rekening werden gebracht niet binnen de daartoe gestelde betalingstermijnen zijn voldaan

Plaatsvervanging
Een deelnemer is gerechtigd een andere medewerker van de deelnemende organisatie als plaatsvervanger aan te wijzen. De plaatsvervanging vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als die welke van toepassing zijn bij deelname door de oorspronkelijke deelnemer.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht
GoodSense heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan de invloed van GoodSense onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht wordt belemmerd. Mocht GoodSense tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft GoodSense recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen omzetverlies. GoodSense zal geen schadevergoeding betalen.

Wijzigen cursus
GoodSense behoudt zich het recht voor de aangeboden cursussen te wijzigen, te combineren, op te schorten, op een andere locatie te geven, dan wel stop te zetten.

Klachten
In geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men in eerste instantie terecht bij de docent. Indien men dit nodig acht, kan men zich wenden tot de directie van GoodSense.


Versie 1.4 – 21/06/2018
GoodSense B.V.
Zwarteweg 121
1431 VL, Aalsmeer
0031-(0)858771613
www.goodsense.nl

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image